การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) https://anticor.pwa.co.thเป็นช่องทางใหม่เพิ่มความสะดวกในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน
นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ.ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางดำเนินการ รวมทั้งกำกับติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กปภ. โดยได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) สำหรับการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งด้วยตนเองผ่านเจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ณ ศปท.กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 กปภ.สำนักงานใหญ่ หรือช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ คือ (1) โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 0 2551 8025 หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2551 8023 (2) ไปรษณีย์ ส่งมาที่ ศปท.กปภ. 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และ (3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศปท.กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ล่าสุด กปภ.ได้เปิดเว็บไซต์ของ ศปท.กปภ. https://anticor.pwa.co.thเพื่อให้เกิดความสะดวกในการร้องเรียนเรื่องทุจริตมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติ iOS และ Android
นางรัตนา กิจวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทำให้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้สะดวกและง่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์และส่งผลโดยตรงต่อความโปร่งใสกับ กปภ.ที่เป็นองค์กรของรัฐ ควบคู่ไปกับช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณที่อาจสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ